СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Синтактико-семантични типове и лексико-семантични модели сложни думи в старобългарски език (върху материал от Йоан-Eкзарховия превод на „Богословието“)


Автори:
Татяна Илиева Кирило-Методиевския научен център при БАН, България

Страници: 130-145

Резюме:


Предлаганата статия разглежда синтактико-семантичните типове и лексико-семантичните модели сложни думи в старобългарски език. Изследването е направено върху лексикален материал от Йоан-Екзарховия превод на Богословието. В анализа се изхожда от теоретичната постановка, че структурното значение на словосложението, както впрочем и на всяка езикова единица, която е семантично и формално разчленена, представлява не прост сбор от лексикални значения на съставните му единици, а взаимодействие между тях на основата на определени предикатни отношения. Въз основа на конкретния анализ авторката заключава, че разнообразието от синтактико-семантични типове и лексико-семантични модели сложни думи само в един паметник разкрива богатите словообразувателни възможности на младия книжовен език и способността му адекватно да предаде чуждоезиковите образци със собствени речеви средства.


Ключови думи:

композиционни модели, старобългарски, Йоан- Екзарховият превод на Богословието (ЙоЕБ)

Изтегляне


732 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (4) / United Kingdom  (40) / Europe  (1) / United States  (117) / Germany  (59) / NA (461) / Russian Federation  (12) / China  (3) / Cyprus  (3) / Sweden  (3) / Bulgaria  (16) / Croatia  (2) / Serbia  (3) / Ukraine  (5)