СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Структурни и функционални измерения на глаголната преходност и допълнението в английския и българския


Автори:
Свилен Станчев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 9-30

Резюме:


Въпреки че са общоприети и често използвани граматични термини, преходността като основна категория и тясно свързаното с нея понятие за допълнение винаги са представлявали значителни теоретични проблеми. Стриктно формалистичният подход на автономния синтаксис не е в състояние да доведе до задоволителна и пълна дефиниция на допълнението. В традиционните структурни граматики понятието е прекалено широко и покрива изреченски елементи с доста нехомогенни характеристики. Теоретично най- издържан за описание на обектните отношения на глагола е моде- лът на Функционалната граматика с понятията за „предикатна рамка” и синтактичната функция „задаване на обект“. Въз основа на този модел в статията се извежда продуктивен модел за про- изводна транзитивност в английския език.


Ключови думи:

преходност, допълнение, предикат, предикатна рамка, автономен синтаксис, функционална граматика, производна транзитивност.

Изтегляне


810 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (514) / Bulgaria  (46) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (1) / Germany  (57) / Russian Federation  (8) / Sweden  (3) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (44) / United States  (128)