СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Тематично-функционална характеристика на турцизмите във “Фамилиарни забележки. Спомени (XVIII век – 1877 г.)” от Панайот Хитов


Автори:
Даниела Камаринчева Русенския университет „Ангел Кънчев“, България

Страници: 321-339

Резюме:


Изследването е фокусирано върху семантичния пласт на турцизмите и нивото на тяхната плътност в езиков материал от края на XIX век. Анализира се функционалната им характеристика с оглед на семантичните сфери, в които те са активни. Привежда се езиков корпус от турски заеми, които са разпределени в 16 тематични групи. Представят се използваните от П. Хитов модели за дефиниране или замяна на чуждиците от този вид с българските им еквиваленти. Изразява се становище за дистрибуцията и стилистичната им маркираност спрямо състоянието им в съвременния български език.


Ключови думи:

лексика, турцизми, новобългарски книжовен език

Изтегляне


783 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (408) / Bosnia and Herzegovina  (1) / Bulgaria  (61) / China  (6) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (6) / France  (1) / Germany  (53) / Hungary  (1) / Russian Federation  (6) / Sweden  (2) / Turkey  (6) / Ukraine  (9) / United Kingdom  (44) / United States  (178)