СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Реконструкция на имена за места (nomina loci), мотивирани от названия на плодове въз основа на топонимни данни


Автори:
Мая Влахова-Ангелова Института за български език при Българската академия на науките (БАН), България

Страници: 83-90

Резюме:


Назоваването на местности според наличието и вида на растителността е универсален механизъм за създаване на топоними, една значителна част от които всъщност произлизат от нарицателни имена за места със значение ‘място, където расте дадено растение (плод)’. Проучването на подобни топоними може да обогати съществуващите към момента данни за използваните в говорите означения за места с нови, неизвестни досега, както и да допълни модела на народната таксономия на плодовете. Nomina loci, като отделна словообразувателна категория са добре проучени както в книжовния български език, така и в говорите. Настоящото изследване цели да реконструира нарицателни имена за места, мотивирани от названия на плодове, които са запазени в топонимията на Западна България. Представен е списък с извлечени от различен вид топоними имена за места, някои от които допълват известните към момента словообразувателни категории nomina loci с нови названия. Анализите показват още, че в топонимията са запазени немалко архаични лексеми, образувани с редки и остарели суфикси с локативна функция, които до момента не са били засвидетелствани в по-ранните изследвания върху имената за места.


Ключови думи:

имена за места, събирателни имена, топоними, названия на плодове.

Изтегляне


779 изтегляния от 28.6.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (508) / Bulgaria  (38) / Cambodia  (1) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (2) / France  (1) / Germany  (43) / India  (2) / Macedonia  (1) / Pakistan  (1) / Poland  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (11) / Senegal  (2) / Serbia  (5) / Sweden  (3) / Turkey  (1) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (27) / United States  (120)