СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (2. част)


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 103-110
DOI: https://doi.org/10.54664/TLAR7761

Резюме:


Студията представлява критически обзор на начините, по които се осмисля и се концептуализира граматическото отношение между компонентите на апозитивните словосъчетания в руската лингвистика. Вниманието се фокусира върху анализа на четири типа концепции, всеки от които се обединява около една доминираща теза: 1) Концепции, в които е застъпен класическият възглед за граматическото отношение, а именно – приложение и определяемо са свързани на принципа на хипотаксиса. 2) Концепции, чиято обединяваща позиция е, че граматическото отношение е съчинително. 3) Концепции, чиято базова теза е, че граматическото отношение не кореспондира нито със съчинителното, нито с подчинителното от- ношение. 4) Концепции, които се консолидират около идеята, че граматическото отношение е с хибриден (преходен) характер, т.е. че то е симбиоза между признаци както на съчинението, така и на подчинението. Във втората част на студията се анализират третият и четвъртият тип.


Ключови думи:

апозитивни словосъчетания, приложение, граматическо отношение, синтактични връзки.

Изтегляне


1112 изтегляния от 28.6.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (924) / Bulgaria  (86) / China  (5) / France  (10) / Germany  (14) / India  (2) / Russian Federation  (14) / Sri Lanka  (1) / Sweden  (8) / Ukraine  (2) / United Kingdom  (1) / United States  (45)