СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: За феномена „нелегитимен говорещ“ и съгласуването на време и наклонение в българския език


Автори:
Красимир Кабакчиев дфн, независим изследовател, България

Страници: 272-281
DOI: https://doi.org/10.54664/IHAX4409

Резюме:


Анализът на изречения в българския език, участващи в семантико-синтактичната схема X каза, че [съдържание на че], във втората част на които присъстват глаголни форми от всичките девет времена на българската темпорална система, показва, че пет от така получените типове изречения са неграматични, а четири са граматични. Неграматичността в основните случаи – при аорист и имперфект, които са свидетелски форми, се дължи на феномена „нелегитимен говорещ“ (англ. ghost speaker, speaker ghosting), разкрит от автора в предишни публикации. Неграматичността при бъдеще в миналото и плусквамперфект се дължи на това, че глаголните форми в тях са с неотменимо съдържание, а не на това, че тези форми са свидетелски, както твърдят някои автори. Основният извод в работата е, че в българския език е налице съгласуване на време и наклонение в противовес на досегашните представи в българските граматики и изобщо в българското езикознание.


Ключови думи:

нелегитимен говорещ, съгласуване на време и наклонение, свидетелски и преизказни форми, отменимо и неотменимо съдържание

Изтегляне


581 изтегляния от 24.12.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (501) / Bulgaria  (16) / China  (2) / Europe  (1) / France  (2) / Germany  (3) / Macedonia  (1) / Montenegro  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (15) / Sweden  (3) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (1) / United States  (29)