СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Когнитивни аспекти на изреченската дефиниция


Автори:
Мариана Георгиева БАН, София, България

Страници: 216-222
DOI: https://doi.org/10.54664/VYKK5554

Резюме:


Анализът има за основа когнитивния прочит на дефинитивните изреченски характериситки предикативност, модалност, интонационна завършеност и граматическа оформеност. Прилага се принципът на когнитивната интеграция между концепти, феномени. Представя се когнитивната характеристика на постигане на субектно-предикатната структура на изречението и оттам – предикативността като дефинитивна негова характеристика. В резултат на такъв подход на анализ терминологичната парадигма изисква съответно прецизиране.


Ключови думи:

предикация; синтактично отношение; когнитивна интеграция; метаезик

Изтегляне


472 изтегляния от 28.12.2020 г.