СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Атрибуция, предикация, апозиция – Втора част


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 223-233
DOI: https://doi.org/10.54664/LCRC6037

Резюме:


Студията е част от поредица публикации, чийто предмет са различни аспекти при анализа на апозитивната конструкция. Целта на конкретното проучване е да се представи многоаспектното, разнолико и комплицирано взаимодействие между три типа синтактично отношение – атрибутивно, предикативно и апозитивно. Вниманието се фокусира върху критическия преглед на множество концепции, в които се дискутира въпросът за статуса на граматическото отношение между компонентите на конструкцията с необособена апозиция. Основната теза, която се защитава, е, че установяването на този статус, от една страна, е функция от морфологичните и семантичните характеристики на компонентите на тази конструкция, а от друга страна, той обуславя синтактичния им статус.


Ключови думи:

апозиция; граматическо отношение; апозитивно отношение; конструкция с не- обособена апозиция; атрибуция; предикация

Изтегляне


1019 изтегляния от 28.12.2020 г.