СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Функционална субституция на неафрикатен с африкатен обструент в устната практика на френския и българския език


Автори:
Веска Кирилова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 127-135
DOI: https://doi.org/10.54664/RMOS1242

Резюме:


Настоящата разработка разглежда някои случаи на функционална субституция на неафрикатни с африкатни обструенти в устната практика на френския език, на някои негови диатопни и диастратни разновидности, както и проявата на този процес в българския език. Изследването установява, че обект на африкатизация във френския език са само преградни обструенти ([t], [d], [k], [g]), а в българския език се наблюдава африкатизация както при преградни ([т], [д]), така и при проходни обструенти ([с], [з], [ш], [ж]). Въвеждат се понятията „пряка“ и „непряка африкатизация“. Анализират се фонетичните причините за протичане на разглеждания субституционен процес.


Ключови думи:

субституция; африкатизация; обструенти; устна практика; френски език; български език

Изтегляне


483 изтегляния от 28.12.2020 г.