СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои случаи на езикова интерференция при деца билингви (с български и английски) и чуждeнци (с първи език английски), изучаващи български като втори език


Автори:
Илияна Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 136-144
DOI: https://doi.org/10.54664/WOJK6523

Резюме:


Настоящото изследване разглежда някои езикови грешки в българския език в процеса на неговото усвояване от деца билингви с български и английски и от чужденци с първи език английски, които изучават български като втори език. Поставеният акцент е върху някои типични интерферентни грешки, които са общи (еднакви, идентични) както за речта на двуезичните деца, така и за речта на чужденците, изучаващи български. На базата на анализирания езиков материал се изказва мнението, че много от процесите, протичащи при усвояването на българския език, са еднакви и за децата билингви с английски, и за чужденците, изучаващи български, чийто първи език е английският.


Ключови думи:

езикова интерференция; двуезични деца; българският като втори език

Изтегляне


674 изтегляния от 28.12.2020 г.