СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дидактически измерения на междукултурната литература


Автори:
Мина Хубенова Университет за национално и световно стопанство, София, България

Страници: 202-215
DOI: https://doi.org/10.54664/TKJG5787

Резюме:


Интеркултурната литературна наука в сферата на литературните науки е изследователска перспектива с конкретен теоретичен и методологичен профил, който се основава на две предпоставки: 1) културните различия могат да бъдат от значение при изучаването и възприемането на литературата, и 2) литературата и нейната рецепция могат да разкрият тези относителни различия. По този начин културата се тълкува като категория за разграничаване, но и като продуктивен източник за обмен, контакт, разпространение и интеграция. Междукултурните литературни изследвания се насочват към специфични въпроси, засягащи както създаването и възприемането на литературния текст, така и към дидактическите и методологическите аспекти на придобиване на интеркултурна компетентност чрез него. Литературните текстове водят, от една страна, до обогатяване, любопитство, вълнение у студентите, и от друга – до разнообразяване на методическите похвати в обучението по чужд език. Литературните текстове са начин за мотивиране на студентите и насърчаване на личното им развитие чрез нови методи, които ги подтикват не само да говорят, но също така ги информират за специфичната за културата гледна точка чрез съдържанието на текста за четене.


Ключови думи:

интеркултурна наука, интеркултурни литературни изследвания, текстови ас- пекти, методологически аспекти, стереотипи, дидактически подходи

Изтегляне


590 изтегляния от 28.12.2020 г.