СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Солунската българска мъжка гимназия в края на 19. и в началото на 20. век (Сравнителен анализ на образователните цели и на учебната документация)


Автори:
Светослав Арсениев Университет за национално и световно стопанство, София, България,

Страници: 98-104

Резюме:

В статията се акцентира върху ролята и значението на българския език като основа на учебния процес в Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Разгледани са исторически фактори, които оказват влияние върху българското образование в Солун, проследява се създаването и развитието на Солунската гимназия и нейната роля в подготовката на учители за училищата в Македония. Обект на анализ са учебни планове, приети в средата на 80-те години на XIX век, като това е извършено на базата на сравнение между Солунската мъжка гимназия като представително училище извън границите на новоосвободена България и гимназии в Княжеството. Посочени са разликите в подходите при определяне на броя часове по български език, както и спецификата на чуждоезиковото обучение в Солунската гимназия и гимназиите в България. Отделено е внимание на учебници и помагала, автори на които са учители в гимназията.


Ключови думи:

Солунска българска гимназия; учебни планове; учебници

Изтегляне


64 изтегляния от 29.6.2021 г.