СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дионисиевият превод на Словата за Лазар и богаташа от св. Йоан Златоуст (Предварителни бележки)


Автори:
Захари Мишев Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 16-25

Резюме:

В статията се прави кратък обзор на някои факти, свързани с личността и делото на Дионисий Дивни. Обобщава се информацията за известните в славянската ръкописна традиция сборници Маргарит със слова на Йоан Златоуст, като акцентът се поставя върху най-често срещания корпус от 30 слова, съхранен в български, сръбски и руски преписи. Прави се кратка характеристика на тематиката и идейната насоченост на отделните хомилии, отбелязват се някои характерни особености от идиолекта на книжовника, свързани с предаването на оригиналния гръцки текст предимно на морфологично, лексикално и синтактично равнище. В статията се обръща внимание и на различните становища на учените относно това дали Дионисий, споменат в приписката в ркп. № 3/8 от Библиотеката на НМРМ; ркп. № 45, Народна библиотека на Сърбия, Плевля; ркп. Slav. № 155, Библиотека на Румънската академия на науките, е идентичен с книжовника Дионисий от Житието на Теодосий Търновски от патриарх Калист. Цитират се мнения, поддържащи противоположни тези, свързани с това дали преводачът на Маргарит Дионисий Дивни е идентичен с Дионисий, ученика на Теодосий Търновски. Целта на проучването не е да подкрепи едното или другото становище, а да изследва отделни елементи от характерната за книжовника техника на превеждане.


Ключови думи:

Йоан Златоуст; Дионисий Дивни; Маргарит; хомилии; среднобългарски превод.

Изтегляне


85 изтегляния от 29.6.2021 г.