СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Функционална субституция на средните гласните [e–ɛ] и на широката гласна [e] в устната практика на френския и българския език


Автори:
Веска Кирилова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 26-34

Резюме:

Настоящата разработка разглежда проявата на някои функционални субституционни процеси, настъпващи при френските гласни [e], [ɛ] и при българската гласна [e] в устната практика на френския и българския език. Целта на изследването е не само да опише наблюдаваните процеси, но и да установи кои са субституентите на разглежданите гласни, какви фонетични фактори обуславят протичането на субституцията и каква произносителна тенденция се установява в двата езика.


Ключови думи:

функционална субституция; френските гласни [e]-[ɛ]; българската гласна [e]; устна практика.

Изтегляне


44 изтегляния от 29.6.2021 г.