СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за мултимодалността на възприятията и отражението ѝ в езика


Автори:
Анастасия Петрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Страници: 229-243
DOI: https://doi.org/10.54664/PUKH7994

Резюме:


Статията се спира на семантиката на българската лексема глух, разгледана на по-широк славянски, балкански и индоевропейски фон. Акцентът пада върху явлението вербална синестезия, която позволява да се прояви кросмодалния характер на много от образните схеми, породили семантичната ѝ структура. Анализът е възможност за проверка на утвърдените модели на метафорични проекции от по-ниски към по-високи модалности по отношение на българската лексема глух. Отношението между възприятието и концептуалната структура се изследва с особен интерес в съвременната лингвистика, затова проучването на ролята на невизуалния опит при структурирането на семантична система на един език допълва общата представа за езиковата синестезия и ролята ѝ във всички езици по света.


Ключови думи:

възприятие; вербална синестезия; сетивна модалност; метафора

Изтегляне


537 изтегляния от 22.12.2021 г.