СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За националноспецифичната семантика на лексикални единици в българския език, свързани с хитростта


Автори:
Илияна Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 145-151
DOI: https://doi.org/10.54664/OTTU6841

Резюме:


Настоящата статия разглежда лексикални единици в българския език, свързани с хитростта. Експерименталната постановка на изследването се базира на семантичния анализ и полустандартизираната анкета. Анализираният езиков материал от направеното експериментално изследване показва, че посочените езикови единици, свързани с хитростта, са предимно с положително конотативно значение в мисленето на представителите на българската лингвокултура.


Ключови думи:

българска езикова картина на света, хитрост, манталитет

Изтегляне


273 изтегляния от 21.12.2022 г.