СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преразпределяне на функционално-синтактичното пространство на подчинителното наклонение във френския език


Автори:
Веска Кирилова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 172-178
DOI: https://doi.org/10.54664/DLOV5890

Резюме:


Настоящата разработка се спира на някои случаи на употреба на подчинително наклонение, водещи до промяна във функционално-синтактичното му пространство. Целта на изследването е да се опишат и анализират най-типичните случаи, свързани с разглеждания процес, както и да се изяснят причините, довели до проявата му. Установява се периферна дифузия във функционално-синтактичното пространство на подчинително наклонение, която позволява редуциране на неговата употреба при някои случаи, а при други неговото разширяване по посока на изявително наклонение.


Ключови думи:

подчинително наклонение; преразпределяне на функционално-синтактично пространство; френски език.

Изтегляне


192 изтегляния от 21.12.2022 г.