СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои елементи от руския речев етикет в текста на художествено произведение и предаването им при превод на български език


Автори:
Надка Ангелова

Страници: 117-123

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


285 изтегляния от 15.1.2018 г.