Рец. на: Костадин Паев. Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от ХIX век. Сравнително историко-правно изследване. София: Изд. „Сиби“, 2016, 359 с.


Милко Палангурски

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


180 изтегляния от 18.12.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Greece / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States