СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 1990 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 566 от 12.11.2018 г.)

Вместо предговор

(изтегляния 569 от 12.11.2018 г.)

Приветствено слово от проф. д-р Г. Данчев, ректор на ВТУ
Георги Данчев

(изтегляния 541 от 12.11.2018 г.)

Встъпително слово от чл.-кор. проф. д-р Ив. Дуриданов
Иван Дуриданов

(изтегляния 507 от 12.11.2018 г.)

Състояние и проблеми на българската антропонимия
Николай Ковачев

(изтегляния 670 от 12.11.2018 г.)

Състояние и проблеми на българската топонимия
Георги Христов

(изтегляния 650 от 12.11.2018 г.)

Проблеми на субстратната топонимия
Иван Дуриданов

(изтегляния 679 от 12.11.2018 г.)

За някои проблеми на българската ономастика
Димитрина Михайлова

(изтегляния 553 от 12.11.2018 г.)

Някои наблюдения върху топонимията на Западна (Беломорска) Тракия
Иванка Гайдаджиева

(изтегляния 525 от 12.11.2018 г.)

За произхода на някои топоними в Провадийско
Менча Жечева

(изтегляния 825 от 12.11.2018 г.)

Старинните селища в Станкедимитровско
Йордан Еленин

(изтегляния 1218 от 12.11.2018 г.)

Към въпроса за отношението ентопик-топоним
Елена Иванова

(изтегляния 483 от 12.11.2018 г.)

Каменица- Каменец
Александър Арнаудов

(изтегляния 533 от 12.11.2018 г.)

Традиция и преименуване
Русин Русинов

(изтегляния 417 от 12.11.2018 г.)

Местни имена и народен мироглед
Юлиана Петкова

(изтегляния 580 от 12.11.2018 г.)

Семасиологични проблеми на собствените имена
Станьо Георгиев

(изтегляния 567 от 12.11.2018 г.)

За някои основни тенденции при избор на лично име
Анелия Петкова

(изтегляния 455 от 12.11.2018 г.)

Някои наблюдения върху фамилните имена в Дряновско
Николай Ковачев

(изтегляния 423 от 12.11.2018 г.)

Български антропонимичен атлас
Русин Русинов

(изтегляния 428 от 12.11.2018 г.)

Състояние и проблеми на българската етнографонимия
Тодор Балкански

(изтегляния 448 от 12.11.2018 г.)

С обединени сили да тласнем топонимичните проучвания напред
Николай Ковачев

(изтегляния 403 от 12.11.2018 г.)

В помощ на науката
Марин Василев

(изтегляния 422 от 12.11.2018 г.)

За срещата във Велико Търново
Вельо Велев

(изтегляния 394 от 12.11.2018 г.)

Състав на организационния комитет

(изтегляния 394 от 12.11.2018 г.)