СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2009 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 550 от 4.4.2018 г.)

Актуалните проблеми на българската ономастика в началото на XXI век
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 552 от 4.4.2018 г.)

“Стандартизация на географските имена в България”
Анна Чолева

(изтегляния 835 от 4.4.2018 г.)

Проблеми на тракийската ономастика към началото на XXI век
Стефан Йорданов

(изтегляния 1769 от 4.4.2018 г.)

За 40 фамилни имена от кехая
Людвиг Селимски

(изтегляния 943 от 4.4.2018 г.)

Към антропонимичните занимания на Константин Костенечки
Кирил Кабакчиев

(изтегляния 673 от 4.4.2018 г.)

Е ли Гаменка гаменка?
Пенка Радева

(изтегляния 543 от 4.4.2018 г.)

Хрононимът Полерания
Тодор Моллов

(изтегляния 631 от 4.4.2018 г.)

Еклезионимията като теоретичен проблем на българската ономастика
Марияна Белнейска-Георгиева

(изтегляния 650 от 4.4.2018 г.)

Топонимът Драгайка като източник на етнокултурна информация
Боряна Емилиянова

(изтегляния 853 от 4.4.2018 г.)

Топонимията в научното наследство на Анастас Иширков
Пело Михайлов

(изтегляния 828 от 5.4.2018 г.)

Местни имена от чужд произход в Плевенско
Анелия Петкова

(изтегляния 1983 от 5.4.2018 г.)

Старинни и диалектни думи в българската топонимия за ‘гора
Надежда Костадинова

(изтегляния 3432 от 5.4.2018 г.)

Проблеми на градската топонимия
Кирил Цанков

(изтегляния 656 от 5.4.2018 г.)

Обща характеристика на съвременната софийска ходонимия
Мая Влахова-Ангелова

(изтегляния 895 от 5.4.2018 г.)

Твърдини в Провадийско
Менча Жечева

(изтегляния 915 от 5.4.2018 г.)

Към етимологията на едно регионално географско название
Анастасия Петрова

(изтегляния 1059 от 5.4.2018 г.)

Поглед към названията на селищата в Русенско
Николай Ненов

(изтегляния 1087 от 5.4.2018 г.)

За старите селища в Преславско и за техните имена
Белчо Кръстев

(изтегляния 3117 от 5.4.2018 г.)

Електронен архив картотека на българската топонимия
Елена Иванова

(изтегляния 438 от 5.4.2018 г.)

Българските имена
Григор Константинов

(изтегляния 416 от 5.4.2018 г.)

Топонимията на Преславско” от Белчо Кръстев
Елена Иванова

(изтегляния 533 от 5.4.2018 г.)

Словарь коннотативных собственных имен” от Е. Отин
Лиляна Цонева

(изтегляния 594 от 5.4.2018 г.)