СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кънчо-Стояновият препис (1844 г.) на „История славянобългарска” и неговият език


Автори:
Ния Радева

Страници: 21-42

Резюме:


Преписът на „История славянобългарска”, направен през 1844 г. от търновеца Кънчо Стоянов, отразява късната рецепция на Паисиевата творба. Текстологичните наблюдения и тези върху езика на ръкописа показват, че са използвани няколко преписа с различна генеалогия и с различен баланс между архаични и характерни за говоримия език през първата половина на ХІХ в. морфологични, синтактични и лексикални особености. Преписът е неединен в езиково отношение.


Ключови думи:

„История славянобългарска”, Паисий Хилендарски, Кънчо Стоянов, морфологични особености, синтактични особености, лексикални особености.

Изтегляне


657 изтегляния от 10.4.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (423) / Bulgaria  (16) / China  (6) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (2) / Germany  (53) / Poland  (2) / Russian Federation  (11) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (39) / United States  (98)