Транспозиции на самоличности, роли и гласове във времето и пространството


Светлана Атанасова

Резюме:

В статията се разглежда контекстуализиращата роля на личните местоимения при осъществяването на транспозиции. Индикаторите за лице се анализират като социолингвистични променливи, изпълняващи различни функции, като отразяване на модалната и афективна нагласа на говорещия, дистанциране от казаното, емоционална ангажираност и др. Специално внимание се обръща на контекстуализиращата функция на граматичните елементи – не само като средства, спомагащи за осъществяването на транспозициите, но и като знаци, насочващи тяхното тълкуване.

Ключови думи:

транспозиция, лично местоимение, контекстуали- зиращ знак, социолингвистична променлива, дискурсни функции, индексикализиране

Изтегляне


209 изтегляния от 22.11.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States