Колокацията като междуславянски диференциален признак (с оглед на южнославянските езици). Част I


Ценка Иванова

Резюме:

Високата степен на родство между славянските езици поставя въпроса за критериите, по които те се разграничават помежду си. Чрез различаващи се механизми на съчетаемост и лексикосе- мантично разпределяне общата по произход лексика формира облика на отделните славянски езици. Колокациите или синтагматичната организация на думите играят ролята на междуславянски диференциален признак и съдържат редица специфични черти. В определени езикови ситуации особеностите на колокациите се обвързват със социолингвистични процеси на дивергенцията на книжовни езици. Съвременната езикова ситуация в южнославянския или балканския славянски ареал налага както известна ревизия на теоретични формулировки, така и ориентация към нови методологически и научно-приложни ракурси.

Ключови думи:

славянски езици, диференциални признаци, коло- кации, лексика, синтагматична съчетаемост, дивергенция, юж- нославянски езици.

Изтегляне


223 изтегляния от 22.11.2016 г.
NA / Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Germany / Hungary / Italy / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States