Съобщение: За лексикализацията на умалителни имена в новогръцки език


Димитрина Велкова

Резюме:

Предмет на настоящата работа са деминутивите в новогръцки език, които са производни думи само формално, а в семантично отношение представляват самостоятелни лексикални единици и означават нов клас денотати, различни от тези на неумалената дума. Посочват се признаците за умаляване, сред които признакът за подобие е най-разпространен. Дава се общ поглед върху семантичното съдържание на лексикализираните деминутиви и формата на умалителните наставки. Като основа за анализ служи моделът на френската езиковедка Даниел Корбин, приложен в словообразуването на гръцкия език.

Ключови думи:

умалителни имена, лексикализация, семантична промяна, десемантизация, теория на DanielleCorbin

Изтегляне


246 изтегляния от 22.11.2016 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States