СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За един тип екстраординарна апозитивна конструкция


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 162-171
DOI: https://doi.org/10.54664/KCCL2927

Резюме:


В статията се разглежда особена разновидност на апозитивната конструкция, която все още не е била предмет на специално изследване в българската синтактична литература. Визират се синтактични образувания, които принадлежат към един от основните типове апозитивна конструкция: съществително нарицателно име + съществително нарицателно име. От една страна, те притежават характеристики на базовата (прототипната) конструкция, тъй като са конституирани само от неформално свързани съществителни нарицателни имена; от друга страна обаче, те се различават от прототипа, тъй като – поне на пръв поглед – структурата им е изградена не от два, а от три компонента. Тези образувания, които не са еднородна група, биха могли да се нарекат екстраординарни апозитивни конструкции. Спецификата на всяка от подгрупите налага при установяването на логическите и синтактичните зависимости между компонентите на конструкциите да се използват различни изследователски подходи.


Ключови думи:

екстраординарна апозитивна конструкция; логически подход; апозиция; логиче- ски отношения; прототип.

Изтегляне


267 изтегляния от 21.12.2022 г.