СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2367-9379 (Online)
ISSN: 1313-6909 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Социално-икономически анализи


 

Списание „Социално-икономически анализи“ е интердисциплинарно, рецензирано академично издание с научен и научно-образователен характер на Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, което излиза от 2006 г. Неговото предназначение е да съдейства за научното развитие в областта на социалните и стопанските науки, както и сродните с тях научни търсения. Списанието е предназначено за широк кръг читатели – изследователи, специалисти от практиката, студенти и всички, които се интересуват от представените в него научно-изследователски проблеми. С публикациите си списанието създава среда за интензивен научен обмен и дискусии по широк кръг проблеми от социалното съвремие, свързани с развитието на българската и световната икономика, мениджмънта, социалната сфера, туризма и др.

 

В две книжки годишно се публикуват резултати от научните изследвания на представители на академичните среди, статии по различни значими и актуални проблеми с теоретична, аналитична или емпирична насоченост в следните рубрики: статии, рецензии, отзиви и др. В изданието могат да бъдат публикувани също и различни научно-методични материали по проблеми на обучението във висшите училища с фокус в областта на икономиката, мениджмънта, социалната сфера и туризма.

 

Списанието е отворено за външни за Университета автори (български и чуждестранни), чиито материали съответстват на тематичната насоченост и на възприетите изисквания за публикуване. С оглед осигуряването на достъп на по-широк кръг от автори и читатели сред международната научна общност статутът на списанието допуска публикуваните материали да бъдат на български, английски или руски език.

 

Списание „Социално-икономически анализи“ има за основна цел да допринася за научното развитие в областта на стопанските и социалните науки, като в същото време спазва общоприетите и според нас задължителни за науката етични правила и критерии. Във връзка с това редакционната колегия на списанието следва ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до страните, свързани с издаването на сп. „Социално-икономически анализи“: автори, рецензенти, главен редактор и редакционна колегия, издател. Към списанието има Борд от независими рецензенти. Всички постъпили материали, след успешно преминаване на проверка за плагиатство в системата StrikePlagiarism.com, се насочват към двойно анонимно рецензиране. Рецензентите се избират на случаен принцип съобразно тематичната насоченост на депозираното изследване от главния редактор на списанието.

 

Материали за публикуване се приемат на следният e-mail: sia-sf@ts.uni-vt.bg

 

За списание „Социално-икономически анализи“ можете да се абонирате:

  • лично в Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, ул „Теодосий Търновски“ № 2, тел.:  0879 043 720
  • чрез заявка до следния e-mail: d.m.dimitrova@ts.uni-vt.bg

 

Списанието е на свободен достъп.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Списанието е лицензирано: CC BY-NC-ND/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


     Erih Plus          

               

          

     CiteFactor, ICISudoc