Етични правила

Етични правила за работата на

списание "Социално-икономически анализи"

 

            Настоящите етични правила се прилагат в отношенията между редакцията на сп. „Социално-икономически анализи” и авторите в списанието, както и между редакцията и рецензенти, определени за анализ на представени за публикуване трудове.

            Целта на тези правила е да осигурят спазването на високи етични стандарти, възприети както в националните научни среди, така и в международната научна общност.

            Редакцията на сп. „Социално-икономически анализи” изисква от своите автори научни трудове, които:

·     са самостоятелни разработки на представилите ги автори;

·     са написани с уважение към научните достижения на цитираните автори;

·     са представени за публикуване в съответствие със стандартите, приети в сп. „Социално-икономически анализи” по отношение на цитиранията, които съставляват приложение към тези етични правила;

·     в случаите на съавторство отразяват приносите и отговорностите на всеки автор за изводите в съответния труд;

·     не са публикувани другаде, освен в чуждестранни научни издания и на чужд език;

·     са представени за публикуване с писмо от автора, в което се декларира, че трудът отговаря на посочените в тези етични правила изисквания.

            Не се допуска преценката на качествата на представен за публикуване труд да бъде извършвана от член на редакционния съвет, който не е подписал декларация, че няма конфликт на интереси със съответния автор и че не е предубеден към научните качества на автора.

            Редакцията няма да публикува трудове, които:

·     съдържат нападки или неуважителен тон към работата на други автори. Споровете трябва да бъдат водени с научни аргументи и при съблюдаване на най-високите стандарти за опазване на авторитета на авторите на критикуваните научни тези;

·     в отклонение от принципа на научната добросъвестност излагат явно пристрастни политически позиции;

·     се отклоняват както с изводите си, така и с тона си от основните ценности на Конституцията на Р. България.

Редакционната колегия на сп. „Социално-икономически анализи” прие решение да се прилагат конкретни изисквания за приемане на статии, студии и научни съобщения за отпечатване в списание „Социално-икономически анализи (в т. ч. и в електронния му вариант), считано от 01.01.2016 г.

            Авторите в сп. „Социално-икономически анализи” носят отговорност за оригиналността и научните приноси на своите публикации.

            При констатирани от страна на редактора нарушения на тези етични правила или когато установи, че представеният труд не покрива минималните стандарти за научен принос, въпросът се отнася за решаване от редакционния съвет. Публикацията се връща на автора с посочване на установените нарушения или констатации. Авторът има право на възражение, което се обсъжда от редакционния съвет, който излиза с окончателно решение.

            При необходимост или при спор в редакцията, главният редактор има право да определя рецензенти, които да дадат допълнително становище по оригиналността и научната стойност на определена публикация.

            Редакцията не предоставя на трети лица информация за отхвърлени трудове, независимо от причината за това.

            Всеки автор има право сам да оттегли представения за публикуване труд най-късно преди започване на предпечатна подготовка.

            Редакционният съвет обсъжда всички сигнали за нарушение на тези етични правила в публикувани статии. Съответният автор се поканва да даде писмено становище. Ако редакционният съвет прецени, че е бил публикуван труд в нарушение на тези етични правила, той отправя извинение към читателите в следващия брой.

            Тези етични правила са съгласувани с членовете на редакционния съвет на сп. сп. „Социално-икономически анализи”.