СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2367-9379 (Online)
ISSN: 1313-6909 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Социално-икономически анализи


Лиценз: CC BY-NC-ND

Реферирано и индексирано в:  

ERIH PLUS

CEEOL 

Citefactor

WorldCat

ROAD Directory

DRJI

EJL

ESJI 

SIS 

Rootindexing

WCOSJ

ICI

Journal Factor

Списание „Социално-икономически анализи” е издание на Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. То излиза два пъти годишно и публикува оригинални научни изследвания в областите на икономиката, управлението, туризма и социалните науки. Списанието е предназначено за широк кръг читатели - изследователи, специалисти от практиката, студенти. С публикациите си списанието създава среда за интензивен научен обмен и дискусии по широк кръг проблеми от социалното и икономическо съвремие.