СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Венета ХРИСТОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България) – предприемачество, корпоративно предприемачество, управление на човешките ресурси, стратегическо управление на хора, бизнес клъстери. https://orcid.org/0000-0002-2511-2987; e-mail: vhristova@ts.uni-vt.bg

Редакционен секретар:

Карим Наама (проф. д.ик.н. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България). https://orcid.org/0000-0003-0572-3577; е-mail:  k.naama@ts.uni-vt.bg 

 

Членове:

Анатолий АСЕНОВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България)  иновации в управлението, лидерство, управление на дребния бизнес, психология и поведение в управлението. https://orcid.org/0000-0002-6019-5976; e-mail: a.asenov@ts.uni-vt.bg

Арпад ПАПП-ВАРИ (проф. д-р в Будапещенския университет „Корвинус”, гр. Будапеща, Унгария) – маркетинг, брандинг, брандинг консултиране, бенчмаркинг. https://orcid.org/0000-0002-0395-4315; e-mail: apappvary@metropolitan.hu

Венцислав СТАТЕВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България) – туризъм, икономика на туризма, съвременни видове туризъм. https://orcid.org/0000-0003-3595-2944; e-mail: v.statev@ts.uni-vt.bg

Гуидо МИЛЯЧО (доц. д-р в университета Санио, гр. Беневенто, Република Италия) – анализ на бизнес резултатите, управление на уврежданията, бизнес кризи. https://orcid.org/0000-0002-8882-7648; e-mail: guido.migliaccio@unisannio.it

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ (доц. д-р в Тверския държавен университет, гр. Твер, Руска федерация)  мениджмънт, стратегически мениджмънт, управление на качеството; e-mail: Mamagulashvili.DI@tversu.ru

Добринка ЗЛАТЕВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България) – проблематика на разпределителните отношения, методологически проблеми на икономическата теория, въпроси на икономическата антропология, икономическа култура; икономическа политика, проблеми на световната икономика, трансдисциплинарни изследвания на човека в икономиката. https://orcid.org/0000-0002-6177-1402; e-mail: d.zlateva@ts.uni-vt.bg

Игор ГРАБИНСКИ (проф. д.ик.н. в университет „Иван Франко“ в гр. Лвов, Украйна) – еколого-икономически проблеми на ефективността на съвременните национални икономически системи; формулиране на концепцията за абсолютни и относителни еколого-икономически предимства в международната търговия. https://orcid.org/0000-0002-6373-4023; e-mail: ihor. hrabynskyi@Inu.edu.ua

Карим НААМА (проф. д.ик.н. и дпн във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България) – международни отношения, пазари, мултикултурни икономически съюзи, споразумения и конфликти, глобализация. https://orcid.org/0000-0003-0572-3577; e-mail: k.naama@ts.uni-vt.bg

Каталин ГИНАРАРУ (старши научен сътрудник първа степен в Румънската академия на науките,  гр. Букурещ, Република Румъния)  пазар на труда, политики на пазара на труда, трудова статистика, проектен мениджмънт. https://orcid.org/0000-0003-3167-2216e-mail: catalin.ghinararu@gmail.com

Крейг КАТКЪРТ (ас. в университета „Кралица Маргарет“, гр. Единбург, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) – медиация, договаряне, извън съдебни форми за решаване на спорове; e-mail: ccathcart@qmu.ac.uk

Мария ПАВЛОВА (проф. д.ик.н. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България) – стратегическо управленското счетоводство, счетоводна етика, професионална компетентност в счетоводната професия. https://orcid.org/0000-0002-7533-131Xe-mail: m.pavlova@ts.uni-vt.bg

Мохамед ЙОСЕЕФ (проф. д-р в университета в Мансура, гр. Мансура, Арабска република Египет) – икономическа теория, иконометрия, международни икономически отношения, икономическо планиране; e-mail: 

Мустафа БОЗ (доц. д-р в университета „Осемнадесети март“ в гр. Чанаккале, Република Турция) – мениджмънт на туризма, маркетингов мениджмънт, комуникации, изследване на медии. https://orcid.org/0000-0002-8899-274X; e-mail: m.b.istanbul@gmail.com

Митко ДИМИТРОВ (проф. д-р в Института за икономически изследвания на БАН, гр. София, Република България) – индустриална организация, предприемачество и МСП, икономики в преход, икономическо развитие, сравнителни изследвания. https://orcid.org/0000-0002-7224-9396; e-mail: m.dimitrov@iki. bas.bg

Нагва ХАШАБА (проф. д-р в университета в Суецкия канал, гр. Кайро, Арабска Република Египет) – микроикономика, макроикономика, международна икономика, пари и банково дело, публични финанси; e-mail:

Пенчо ПЕНЧЕВ (проф. д.ик.н. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България) – организационно развитие, устойчиво развитие, управление на малкия бизнес, стратегическо управление, лидерство; https://orcid.org/0000-0001-9950-621X; e-mail: p.penchev@ts.uni-vt.bg

Питър ФАЛКЪНЪР (ас. д-р в университета „Кралица Маргарет“, гр. Единбург, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) – публична администрация, публични финанси, мениджмънт на публичните услуги; e-mail:

Победа ЛУКАНОВА (проф. д-р в Института за икономически изследвания на БАН, гр. София, Република България) – политики на пазара на труда, социална икономика, социална политика и защита; e-mail: p.loukanova@iki.bas.bg

Радка ИЛЕВА (проф. д-р в Институтa за икономически изследвания на БАН, гр. София, Република България) – икономико-математическо моделиране, пазарни проучвания и прогнози, пазарни изследвания; e-mail: r.ileva@iki.bas.bg

Руй КУАРЕСМА (проф. д-р в университета в гр. Евора, Република Португалия) – държавен и електронен бизнес, електронна финансова отчетност, финансова отчетност. https://orcid.org/0000-0002-1970-9277; e-mail: quaresma@uevora.pt

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ: 

Даниела ЙОРДАНОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България) – публична администрация, бизнес администрация, организационни кризи. https://orcid.org/0000-0001-7455-520X; e-mail: daniela.yordanova@ts.uni-vt.bg

Невена Бянова (гл. ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България). https://orcid.org/0000-0002-6460-2540; e-mail: n.byanova@ts.uni-vt.bg

 
Росен Колев (ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България); e-mail:  r.kolev@ts.uni-vt.bg 

 

 

 

Адрес на редколегията:

5000 Велико Търново

Ул. „Георги Козаров“ № 1

e-mail: sia-sf@uni-vt.bg

www.uni-vt.bg

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново, Република България

(тел. 062 618 295)