СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Списание „Социално–икономически анализи“ публикува научни изследвания на български, руски и английски език с тематика в сферата на икономиката, мениджмънта, социалните дейности и туризма в две книжки годишно. Материалите трябва да отговарят на изискването за оригиналност – т.е. да не са вече отпечатвани и да не са под печат в друго периодично издание до момента на предаването им.

Редколегията е привлякла известни учени от сферата на икономиката, мениджмънта, социалните науки и туризма за осъществяване на двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии. Главният редактор, след проверка оригиналността на текста, насочва предложената статия към двама рецензенти за процедура по сляпо анонимно рецензиране. В хода на оценяването те попълват формуляр за рецензия (вж. макет на: http://journals.uni-vt.bg/sia/bul/ar.aspx), като в заключителната му част посочват еднозначно мнение дали предложената разработка да се отхвърли, или да се приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани, необходими корекции).

В случай че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата. Редакционната колегия решава окончателното приемане на разработките за публикуване. Редакторите имат право и да отхвърлят тези от тях, които не са в съответствие с целите на списанието и не отговарят на споменатите критерии. Редколегията не носи отговорност за грешки, допуснати от авторите. Към докторантските разработки следва да се прилага и писмена препоръка от научния ръководител.

Авторите изпращат към електронната поща на списанието: sia-sf@ts.uni-vt.bg два файла:

 1. Ръкопис;
 2. Файл за идентификация.

 

 1. Ръкопис

Ръкописите постъпват на адреса на списанието в срок до 10 февруари (за кн. 1) и до 10 септември (за кн. 2) на текущата година. Те следва да се изпратят като файл във формат *.doc или *.docx. Форматирането на ръкописите е:

 • Формат на страницата – А4; отстояния – горе 2,5 см., долу 2,5 см., ляво 2,5 см., дясно 2,5 см.;
 • Ориентация – Портретна
 • Отстъп на първия ред на параграф – 1,25 см; разстояние от параграф до съседните (Before и After) за целия текст – 0;
 • Бележки под линия – на всяка страница; шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 10 pt.

Допустимият обем е: за статия до 20 страници, за рецензия или съобщение до 5 страници в зададения формат.

Оформянето на статиите се осъществява в следния порядък (вижте шаблона в прикачения файл):

 • Заглавие на статията: шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 14 pt, удебелен, големи букви
 • Празен ред
 • Заглавие на статията на английски език (при статии на български и руски език) –  шрифт –  Times New Roman; размер на шрифта – 14 pt, удебелен, големи букви
 • Два празни реда, междуредие – 1
 • Abstract: Абстракт на английски език (до 150 знака); шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 12 pt, междуредие – 1
 • Keywords: Ключови думи на английски език (до 5 ключови думи); шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 12 pt, междуредие – 1
 • Празен ред, междуредие – 1
 • Въведение – шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 14 pt; междуредие – 1,5;
 • Основен текст – шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 14 pt; междуредие – 1,5
 • Заключение – шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 14 pt; междуредие – 1,5
 • Литература – използваната литература се цитира по БДС и се транслитерира
 • Таблици – таблиците се надписват отгоре с „Таблица 1. Заглавие на таблица първа“, Шрифт – Times New Roman; Размер на шрифта – 14 pt; Оставя се празен ред между заглавието на таблицата и таблицата с междуредие – 1.
 • Фигури – фигурите се надписват отдолу с „Фигура 1. Заглавие на фигура първа“, Шрифт – Times New Roman; Размер на шрифта – 14 pt; Оставя се празен ред между заглавието на фигурата и фигурата с междуредие – 1.

 

ЦИТИРАНЕ

 1. Цитиране в текста

Като метод за цитиране се използва цитиране под линия (footnote) чрез цифрови индекси с непрекъсната номерация за целия текст.

Пример:

Тези процеси вече са идентифицирани седемнадесет години по-рано от Е. Лейтън1.

Под линия:

[1] Layton, E. Conditions of Technological Development. In: Spiegel-Rösing, I., and D. Price (eds.). Science, Technology and Society: A Cross-Disciplinary Perspective. Oxford: Oxford University Press, 1977, p. 210.

 1. Списък с цитираната литература

Списъкът на литературата след текста на статията започва след заглавие ЛИТЕРАТУРА и включва само цитирани източници. Заглавията, които са на кирилица, трябва да се транслитерират на латиница по правилата за транслитерация съгласно Закон за транслитерация на България.

Примери:

Книги и монографии

Цонкова, В. Международни финанси. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2020. // Tsonkova, V. Mezhdunarodni finansi. V. Tarnovo: UI „Sv. sv. Kiril i Metodii“, 2020.

Salvatore, D. Theory and Problems of International Economics (5th edition). New York: McGraw-Hill, 2010.

Gibbons, M. et al. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: Sage, 1994.

Съставни части от книги

Layton, E. Conditions of Technological Development. In: Spiegel-Rösing, I., and D. Price (eds.). Science, Technology and Society: A Cross-Disciplinary Perspective. Oxford: Oxford University Press, 1977.

Студии и статии от списания

Дамянова, Л. Данъчни стимули за научноизследователската и развойна дейност в страните от ОИСР и ЕС. Икономически и социални алтернативи, том 26 (2), 2020, с. 43–60. // Damyanova, L. Danachni stimuli za nauchnoizsledovatelskata i razvoyna deynost v stranite ot OISR i ES. Ikonomicheski i sotsialni alternativi, tom 26 (2), 2020, s. 43–60.

Miller, S., T. Ndhlelab. Corrigendum to Money Demand and Seignorage Maximization Before the End of the Zimbabwean Dollar. Journal of Macroeconomics, vol. 70, 2021, pp. 21–27.

Доклади от сборници

Георгиев, Ю. Изследване на социалните последици от преструктуриране на аграрния сектор в България за периода 2007–2017 г. В: Сборник с научни изследвания от годишна конференция на Стопанския факултет на ВТУ, том 3. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 52–61. // Georgiev. Yu. Izsledvane na sotsialnite posleditsi ot prestrukturirane na agrarnia sektor v Bulgaria za perioda 2007–2017 g. V: Sbornik s nauchni izsledvania ot godishna konferentsia na Stopanskia fakultet na VTU, tom 3. V. Tarnovo: UI „Sv. sv. Kiril i Metodii“, 2019, s. 52–61.

Bednarz, M. Selected Aspects of Social Security in the Polish Health Care System. In: Proceedings of 4th International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, vol. 4. Bologna: Filodiritto Editore, 2021, pp. 73–78.

Когато цитираната книга или статия в списание има и интернет-базирана публикация следва да се отбележи и нейният URL адрес/DOI номер. Например:

Павлова, Я. Нагласи към хората с увреждания на работното място. Социално-икономически анализи // Pavlova, Ya. Naglasi kam horata s uvrezhdania na rabotnoto myasto. Sotsialno-ikonomicheski analizi [oнлайн], vol. 13 (2), 2021, с. 240–248 [прегледан: 11.01.2022]. Достъпен на: https://doi.org/10.54664/RDPD3350

Brennan, T. Energy Efficiency Policy Puzzles. The Energy Journal [online], vol. 34 (2), 2013, pp. 1–25 [Accessed: 9 June 2018]. JSTOR. Available at https://www.jstor.org.

Електронни източници

Национална стратегия за учене през целия живот 2014–2020 г. 2014. // Natsionalna strategia za uchene prez tselia zhivot 2014–2020 g. 2014 [oнлайн] [прегледан 11.10.2021]. Достъпен на https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=880.

European Commission [online] [Accessed: 28 July 2021]. Available at http://ec.europa.eu.

Разработки, които не отговарят на техническите изисквания, се връщат към автора за корекция.

 1. Файл за идентификация.

Във файла за идентификация следва да се посочат имената на автора, месторабота, научна степен, академична длъжност, научни интереси, електронна поща за контакт.