Изисквания

Списание „Социално-икономически анализи” публикува научни изследвания на български, руски и английски език с тематика в сферата на икономиката, мениджмънта, социалните дейности и туризма. Материалите трябва да отговарят на изискването за оригиналност – т.е. да не са вече отпечатвани и да не са под печат в друго периодично издание до момента на предаването им. Спрямо всички статии, съответстващи на профила на списанието и отговарящи на техническите изисквания, се прилага процедура на сляпо рецензиране. Окончателното решение за отпечатване на статиите се взема от Редакционната колегия. Редколегията не носи отговорност за грешки, допуснати от авторите. Към докторантските разработки да се прилага и писмена препоръка от научния ръководител.

Авторите изпращат към електронната поща на списанието sia-sf@uni-vt.bg два файла:

  1. Ръкопис и
  2. Файл за идентификация.

 

  1. Ръкописите постъпват на адреса на списанието в срок до: 10 февруари (за кн. 1) и до 10 септември (за кн. 2) на текущата година. Те следва да се изпратят като файл във формат *.doc или *.docx. Форматирането на ръкописите е:
  • Формат на страницата – А4; отстояния – горе 2.5", долу 2.5", ляво 2.5", дясно 2.5";
  • Шрифт – Times New Roman;
  • Размер на шрифта – 14 pt;
  • Междуредие – 1.5;
  • Отстъп на първия ред на параграф – 1,25 см; разстояние от параграф до съседните (Before и After) за целия текст – 0;
  • Бележки под линия – на всяка страница, 10 pt.

Допустимият обем е: за статия до 20 страници, за рецензия или съобщение до 5 страници в зададения формат.