СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

 

сп. „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ“

(ПРОЦЕДУРА)

 

ИНДЕКСИРАНЕ И РЕФЕРИРАНЕ

Сп. „Социално-икономически анализи“ се издава от 2006 г. и се подготвя за индексиране в ERIH PLUS и SCOPUS. Затова първият етап от процедурата за приемането на дадена статия за печат е оценяването и евентуалното връщане за дооформяне на техническите параметри на предложената публикация (обем, стил, техники за цитиране, шрифт, транслитерация на кирилицата в библиографията и пр.) съобразно техническите изисквания на списанието.

 

РЕЦЕНЗИРАНЕ

Редколегията е привлякла известни учени от сферата на икономиката, мениджмънта, социалните науки и туризма, за осъществяване на двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии. Главният редактор, след проверка на оригиналността на текста, заличава името на автора от текста на материала и от свойствата на електронния файл и предоставя предложената статия на двама от рецензентите. В хода на оценяването те попълват формуляр за рецензия (вж. макет в края на страницата), като в заключителната му част посочват еднозначно мнение, дали предложената разработка да се отхвърли или приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани, необходими корекции). В случай, че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.

След постъпването на рецензионните формуляри в редколегията главният редактор уведомява автора за мнението на рецензентите и, ако е нужно, му предоставя заключителната част от рецензията за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, извършва се предпечатната подготовка и авторът получава вече странираната си статия, за да я авторизира за публикуване. Това е последната възможност за нанасяне на (вече само дребни) корекции.

Редакционната колегия решава относно окончателното приемането на разработките за публикуване. Редакторите имат право и да отхвърлят тези от тях, които не са в съответствие с целите на списанието и не отговарят на горе споменатите критерии.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА РЪКОПИС ЗА ПЕЧАТ:

                         Виж рубриката Изисквания (http://journals.uni-vt.bg/sia/bul/req.aspx) // Guidelines for authors (http://journals.uni-vt.bg/sia/eng/req.aspx)

Образец на РЕЦЕНЗИОННИЯ ФОРМУЛЯР:

     http://ndox.abv.bg/download?id=2c3015ca97

 

ИЗДАТЕЛСКА РЕЦЕНЗИЯ

списание „Социално-икономически анализи”

издание на Стопански факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

 

Инструкции: Списанието спазва най-добрите академични стандарти, поради което третира публикуването на статии като творчески процес на сътрудничество между автора, рецензентите и редколегията. Целта на издателската рецензия е да оценява и развива академичното качество на предложените материали за публикуване. Конструктивната критика е необходима част от тези процеси, поради което трябва да бъде издържана в професионален стил.

 

Рецензентите трябва да изпратят в 30 дневен срок рецензиите на редколегията на списанието.

При необходимост, рецензентите могат да нанасят бележки директно върху текста, използвайки опцията „проследяване на промените” в Word (важи при предоставено електронно копие на рецензирания материал), или направо върху текста с химикал (молив), спазвайки символите и правилата за корекции и бележки, в случай че е предоставено физическо копие на рецензирания  материал.

 

Дата на изпращане на рецензията:

 

І. РЕЦЕНЗЕНТ:

ІІ. ЗАГЛАВИЕ НА СТАТИЯТА:

ІІІ. НАУЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

(отметнете със знак  Х  Вашата преценка.  Скалата е: отлично – 5, слабо – 0)

 

К Р И Т Е Р И И

ОЦЕНКА

5

4

3

2

1

0

Статията е свързана с тематиката на изданието

 

 

 

 

 

 

Статията е актуална

 

 

 

 

 

 

Темата на статията е оригинална

 

 

 

 

 

 

Привлечена е актуална научна литература

 

 

 

 

 

 

Приложени са адекватни научни методи

 

 

 

 

 

 

Постигнати са значими резултати

 

 

 

 

 

 

Аргументи, подкрепящи заключението:

 

 

 

 

 

 

 

ІV. КАЧЕСТВО НА РЪКОПИСА

(отметнете със знак  Х  Вашата преценка.  Скалата е: отлично – 5, слабо - 0)

 

К Р И Т Е Р И И

ОЦЕНКА

5

4

3

2

1

0

Резюмето отразява достатъчно ясно съдържанието

 

 

 

 

 

 

Темата е въведена ясно

 

 

 

 

 

 

Предишните достижения са представени коректно

 

 

 

 

 

 

Методологията и методите са формулирани точно

 

 

 

 

 

 

Структура на изложението

 

 

 

 

 

 

Яснота на заключението

 

 

 

 

 

 

Организация и коректност на цитираната литература

 

 

 

 

 

 

Ясен академичен български език

 

 

 

 

 

 

Дължина на статията

 

 

 

 

 

 

 

V. РЕШЕНИЕ 

(изберете само едно решение и отбележете със знак  Х  в съответното поле)

Р Е Ш Е Н И Е

ДА

НЕ

Да се приеме за печат в предоставения вид

(когато всички критерии в двете секции имат резултат равен или по-висок от 3)

 

 

Да се приеме за печат с малки поправки, без необходимост от следваща рецензия (забележките да бъдат отразени на предоставеното копие)

(когато не повече от 1 критерий в секция 1 и/или не повече от 2 в секция 2 имат оценка по-ниска от 3, но не и 0)

 

 

Да се приеме за печат с основни поправки и отново да бъде рецензирана

( забележките да бъдат отразени на предоставеното копие)

(когато не повече от два критерия в секция 1 и/или не повече от 3 в секция 2 имат оценка под 3, но не и 0)

 

 

Да се отхвърли

(когато повече от два критерия в секция 1 и/или повече от три в секция 2 имат оценка под 3или има критерии с оценка 0)

 

 

 

VІ. ПРЕПОРЪКИ КЪМ АВТОРА:

 

Уважаеми/а Госпожо, Господине,

В интерес на подобряването на качеството на вашия текст, ще бъде добре да коригирате:

1. Без препоръки

2.

3.

4.

Конфиденциалност: съставителите гарантират, че рецензиите ще останат анонимни и единствено за тяхно ползване. Авторите ще получат само бележките в текста (ако е приложимо), препоръките по т. VІ и крайния резултат по т. V.