СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2020 / Том 16 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 3 от 26.11.2020 г.)

Фамилни имена от редки християнски лични имена
Людвиг Селимски
(изтегляния 1 от 26.11.2020 г.)

On the Origin and Development of Hydronyms in Urban Area
Хасан Якуб Хасан
(изтегляния 2 от 26.11.2020 г.)

От антропонима към топонима в “биографията” на мястото
Владимир Демирев
(изтегляния 1 от 26.11.2020 г.)

Поселищни проучвания в община Неделино
Слави Димитров Татяна Димитрова
(изтегляния 4 от 26.11.2020 г.)

Тъпчилещово – един неразпознат възпоменателен ойконим
Пело Михайлов
(изтегляния 2 от 26.11.2020 г.)