Рец. на: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV – XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и редакция Ст. Първева, О. Тодорова. София: ИК „Гутенберг“, 2016, 731 с.


Красимира Мутафова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


23 изтегляния от 20.12.2017 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Turkey / United States