СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

25 години Център по българска ономастика при Великотърновския университет


Автори:
Мария Ангелова-Атанасова

Страници: -

Резюме:

Темата на конференцията „Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвания в началото на III-то хилядолетие” предполага оценка на състоянието на ономастичните проучвания у нас в началото на XXI век, а ролята на Центъра по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев” (по- нататък ЦБО) за забележителния подем в развитието през последните десетилетия е основание да оценим постигнатото и да очертаем перспективите пред нея. Това е и добър повод да отбележим 25-го- дишния юбилей на ЦБО.


Ключови думи:


Изтегляне


200 изтегляния от 29.1.2019 г.