СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

25 години Център по българска ономастика при Великотърновския университет


Мария Ангелова-Атанасова

Резюме:

Темата на конференцията „Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвания в началото на III-то хилядолетие” предполага оценка на състоянието на ономастичните проучвания у нас в началото на XXI век, а ролята на Центъра по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев” (по- нататък ЦБО) за забележителния подем в развитието през последните десетилетия е основание да оценим постигнатото и да очертаем перспективите пред нея. Това е и добър повод да отбележим 25-го- дишния юбилей на ЦБО.

Ключови думи:


Изтегляне


114 изтегляния от 29.1.2019 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Sweden / Turkey / United Kingdom / United States