Метафората „турско робство“ – концепт на българската национална култура


Страшимир Цанов

Резюме:

Статията разглежда въпроса за мястото на метафората „турско робство“ в историографията, учебниците по история и българската национална култура. Анализът води до заключението, че турско робство не е най-подходящият термин за назоваване на епохата, когато българите близо пет века нямат своя държава. Метафората обаче е определена като важен концепт на националната култура, който представя менталността на българския елит през епохата на Високото възраждане. Разбирането на историческата логика, която определя използването на израза турско робство, е много важно за съхраняване на адекватна историческа памет за събитията от третата четвърт на XIX век. В текста се стига до извода, че метафората „турско робство“ символизира неробското съзнание на българите, приели идеите на националната революция.

Ключови думи:

концепт, метафора, термин, турско робство, нация, историческа памет

Изтегляне


197 изтегляния от 19.12.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Moldova, Republic of / Norway / Poland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States