СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Метафората „турско робство“ – концепт на българската национална култура


Автори:
Страшимир Цанов Шуменския университет „Константин Преславски“, България

Страници: 255-261

Резюме:

Статията разглежда въпроса за мястото на метафората „турско робство“ в историографията, учебниците по история и българската национална култура. Анализът води до заключението, че турско робство не е най-подходящият термин за назоваване на епохата, когато българите близо пет века нямат своя държава. Метафората обаче е определена като важен концепт на националната култура, който представя менталността на българския елит през епохата на Високото възраждане. Разбирането на историческата логика, която определя използването на израза турско робство, е много важно за съхраняване на адекватна историческа памет за събитията от третата четвърт на XIX век. В текста се стига до извода, че метафората „турско робство“ символизира неробското съзнание на българите, приели идеите на националната революция.


Ключови думи:

концепт, метафора, термин, турско робство, нация, историческа памет

Изтегляне


372 изтегляния от 19.12.2017 г.