Създаване на софтуер за обучение по специализиран превод


Ренета Килева-Стаменова

Резюме:

В статията са описани структурата и функциите на онлайн Многоезичната терминологична база данни с текстови корпуси на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”, създадена в рамките на два научно-приложни проекта. Представени са възможности за използване на дидактическия потенциaл на този модерен технологичен инструмент за изграждане на актуални за съвременната професионална практика преводачески компетентности в обучението по специализиран превод във ФКНФ и в частност в бакалавърска специалност „Немска филология”, както и в магистърска програма „Език-култура-превод” към същата специалност.

Ключови думи:

терминологична база данни, специализиран превод, дидактика на превода, пре- водаческа компетентост

Изтегляне


246 изтегляния от 19.12.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Saudi Arabia / Ukraine / United Kingdom / United States