СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Създаване на софтуер за обучение по специализиран превод


Автори:
Ренета Килева-Стаменова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 193-201

Резюме:

В статията са описани структурата и функциите на онлайн Многоезичната терминологична база данни с текстови корпуси на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”, създадена в рамките на два научно-приложни проекта. Представени са възможности за използване на дидактическия потенциaл на този модерен технологичен инструмент за изграждане на актуални за съвременната професионална практика преводачески компетентности в обучението по специализиран превод във ФКНФ и в частност в бакалавърска специалност „Немска филология”, както и в магистърска програма „Език-култура-превод” към същата специалност.


Ключови думи:

терминологична база данни, специализиран превод, дидактика на превода, пре- водаческа компетентост

Изтегляне


594 изтегляния от 19.12.2017 г.