СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отново за езика в интернет


Автори:
Мария Грозева Нов Български Университет, България

Страници: 202-209

Резюме:

Езикът, използван в интернет, продължава да буди интереса на изследователи от различни научни области. Бързото развитие на информационните технологии и спецификата на новата медийна среда предполагат промени в езика, появата на нови електронни жанрове и стилове. Въпросът, който тук се разисква, е в каква степен можем да говорим за езика в интернет като различен уебезик, интернет език или това е по- скоро вариант на езика, вид културен диалект. Интересно е също така да се проследят промените и тенденциите, които настъпват в този вариант на езика – отдалечава ли се, или се приближава към стан- дартната езикова норма, или развива и налага собствени правила и норми.


Ключови думи:

език в интернет, абщанд-език, уебдиалект, език на коментарите, блог, форум, тенденции

Изтегляне


699 изтегляния от 19.12.2017 г.