Кой управлява правописната норма във Фейсбук? Българският случай


София Мицова

Резюме:

Изложението се занимава с наблюдение над поведението на участници във Фейсбук групи, дискутиращи граматически и правописни проблеми на българската езикова норма. Анализът на комуникативните модели, присъщи за комуникацията в социалните медии от този тип, показва, че и във виртуалните речеви ситуации може да се проследят четирите фази на езиково управление – регистриране на отклонения от езиковата норма; оценяването им; планиране на тяхната регулация и процесът на самата регулация.

Ключови думи:

теория за езиковото управление, компютърно опосредствана комуникация, социални медии, Фейсбук, езикови корекции, отклонения от граматиката

Изтегляне


249 изтегляния от 19.12.2017 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Greece / Netherlands / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States