Първи принос в българския генеративен синтаксис: Хилмар Валтер


Цветомира Венкова

Резюме:

Текстът разглежда първото приложение на трансформационно-генеративната граматика (ТГГ) към българския език, осъществено в статия на Хилмар Валтер през 1963 г. Ролята на тази статия се очертава в рамките на цялостния процес на рецепция на ТГГ от американската в българската езиковедска практика, като се изследват факторите, определили непряката рецепция чрез немското посредничество. Освен това, се анализират основните рецепционни особености в статията на Х. Валтер, станали водещи при възприемането на генеративната граматика у нас като цяло. Особено внимание е отделено на отзвука на пионерската статия в българското езикознание.

Ключови думи:

генеративен синтаксис, рецепция на лингвистични теории, лингвистична историо- графия, Хилмар Валтер, лайпцигска лингвистика

Изтегляне


313 изтегляния от 19.12.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Norway / Poland / Russian Federation / Serbia / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States