СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за логико-семантичните отношения в апозитивните словосъчетания


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 246-254

Резюме:

Предмет на статията са въпросите, свързани с апозитивните словосъчетания в българския синтаксис. Маркират се основните изследователски проблеми, както и причините за статуквото. Акцентира се върху логическите отношения между компонентите на апозитивното словосъчетание. Изтъкват се основни гледни точки и се прави опит за критическо преосмисляне на традиционното за българската лингвистика тълкуване на приложението като второстепенна изреченска част. Обосновава се прилагането на комплексен подход, при който идентифицирането на логико-семантичните зависимости между определяемо и приложение е приоритетно Представя се логически аргументирана вътрешна класификация на словосъчетанията, образувани по модела съществително нарицателно + съществително нарицателно.


Ключови думи:

приложение, апозиция, апозитивно словосъчетание, логико-семантичен подход.

Изтегляне


589 изтегляния от 19.12.2017 г.