Към въпроса за логико-семантичните отношения в апозитивните словосъчетания


Антон Гецов

Резюме:

Предмет на статията са въпросите, свързани с апозитивните словосъчетания в българския синтаксис. Маркират се основните изследователски проблеми, както и причините за статуквото. Акцентира се върху логическите отношения между компонентите на апозитивното словосъчетание. Изтъкват се основни гледни точки и се прави опит за критическо преосмисляне на традиционното за българската лингвистика тълкуване на приложението като второстепенна изреченска част. Обосновава се прилагането на комплексен подход, при който идентифицирането на логико-семантичните зависимости между определяемо и приложение е приоритетно Представя се логически аргументирана вътрешна класификация на словосъчетанията, образувани по модела съществително нарицателно + съществително нарицателно.

Ключови думи:

приложение, апозиция, апозитивно словосъчетание, логико-семантичен подход.

Изтегляне


30 изтегляния от 19.12.2017 г.
Bulgaria / Europe / Germany / Russian Federation / United States