Societas Classica
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Elements of Eastern Influence on A Timpani of The Island of Crete


Authors:
Zozan Torhan

Pages: -

Abstract:

The purpose of this article is to prove the existence of an eastern influence on a Greek monument dating back to the 8th - 7th centuries BC - timpani of the island of Crete. The analysis is based on specific elements in the scene of the artifact, which are considered separately and compared to other monuments of Mesopotamia, Asia Minor and Levant. Настоящото проучване разглежда гръцки паметник от остров Крит, с цел доказване наличието на източно влияние1. Анализът се базира на конкретни елементи в сцената на артефакта, които ще бъдат разгледани самостоятелно и съпоставени с паметници от Двуречието, Мала Азия и Леванта. W. Burkert и M. Prent посочват, че върху тимпана се наблю- дават източни мотиви, и то асирийски, но не подкрепят твърдението си в илюстративен план и не подлагат елементите в изображенията по паметниците на детайлен сравнителен анализ.

Keywords:


Download


490 downloads since 16.3.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / India / Israel / Italy / Portugal / Russian Federation / Senegal / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States