СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Предизвикателства при използването на компетентностния подход и създаването на компетентностни модели в организацията


Автори:
Деница Андреева

Страници: 119-128

Резюме:

This report examines and analyzes the difficulties and challenges faced by managers using the competency approach and some methods to overcome them. The need for a new approach and a new point of view in defining and using the competencies in the activity and the improvement of the modern organization is justified. Bulgarian and world studies in the field of the challenges in the use of competencies and the competency approach in the management of the human resources in the organization are examined


Ключови думи:

Competency, competency approach, competency modeling, human resources.

Изтегляне


238 изтегляния от 8.2.2019 г.