СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2013 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 596 от 19.10.2017 г.)

ПРАБЪЛГАРСКИ СЛЕДИ В БАЛКАНСКАТА ОНОМАСТИКА
Анна Пажимиес

(изтегляния 1545 от 19.10.2017 г.)

ОНІМІЗАЦІЯ І ТРАНСОНІМІЗАЦІЯ В ОЙКОНІМІЇ
Дмитро Бучко

(изтегляния 1019 от 20.10.2017 г.)

БЪЛГАРСКИ СЕЛИЩНИ ИМЕНА ОТ БУЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
Тодор Балкански Кирил Цанков

(изтегляния 1126 от 20.10.2017 г.)

ОЙКОНІМІЯ САМБІРЩИНИ
Вiра Котович

(изтегляния 1010 от 20.10.2017 г.)

СЕМАНТИКА НА ХАРАКТЕРИЗИРАЩИТЕ АДЕКТИВИ В ХИДРОНИМИЯТА
Димитрина Михайлова

(изтегляния 607 от 20.10.2017 г.)

ТОПОНИМИЯ И МЕСТНО ЗНАНИЕ
Владимир Демирев

(изтегляния 2100 от 20.10.2017 г.)

ПИСАТЕЛЯТ АНТОН СТРАШИМИРОВ КАТО ТЕОРЕТИК НА ТОПОНИМИЯТА
Пело Михайлов

(изтегляния 1142 от 20.10.2017 г.)

PRIDEV “BELI” U SRPSKOJ I BUGARSKOJ TOPONIMIJI
Таня Милосавлйеви Йоана Илкова

(изтегляния 848 от 20.10.2017 г.)

Фамилни имена от названия за лица според душевни особености
Людвиг Селимски

(изтегляния 1111 от 22.11.2017 г.)

Болгарские фамилии в антропонимии на двеликолужья
Ирина Ильченко С. Саблина

(изтегляния 3088 от 22.11.2017 г.)

KATEGORIA NOMINA ATTRIBUTIVA JAKO PODSTAWA NAZWISK CHARAKTERYZUJ¥CYCH
Рената Глива

(изтегляния 583 от 22.11.2017 г.)

KIERUNKI BADAŃ ONOMASTYCZNYCH NA FILOLOGII POLSKIEJ I FILOLOGIACH POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH UAM
Patryk Borowiak Irena Sarnowska Andrzej Sieradzki

(изтегляния 959 от 22.11.2017 г.)

CONSIDÉRATIONS SUR LE SYSTÈME DÉNOMINATIF DES GANGS ET DES CRIMINELS
Georgeta Rus

(изтегляния 515 от 22.11.2017 г.)

Christian Feminine Names in The Serbian Anthroponymy
Anca-Maria Bercaru

(изтегляния 1107 от 22.11.2017 г.)

Български следи във френския ономастикон
Неда Павлова

(изтегляния 1088 от 22.11.2017 г.)

Антропонимьi, агионимьi, хрононимьi: номинационньiе связи
Клавдия Першина

(изтегляния 540 от 22.11.2017 г.)

О семантике словацких мужских имен славянского происхождения
Виргиния Мирославска

(изтегляния 578 от 22.11.2017 г.)

Крали Марко и българската топономия
Живодар Душков

(изтегляния 2161 от 22.11.2017 г.)

АГIO формули iмен святих в "Киево-Печеському патерику"
Ирина Ильченко

(изтегляния 525 от 22.11.2017 г.)

Етомологические заметки по болгарской антропонимии
Ольга П. Карпенко

(изтегляния 506 от 22.11.2017 г.)

ZARYS EWOLUCJI NAZWISKA POLSKIEGO W HISTORII JĘZYKA I PRAWA
Мирослава Свитала-Чеда Яцек Чеда

(изтегляния 1133 от 22.11.2017 г.)

NAMES AND AVATARS IN TRANSCENDING IDENTITIES
Гергана Пенчева-Апостолова Яна Манова-Георгиева

(изтегляния 1284 от 22.11.2017 г.)

ADDRESSES A TYPOLOGY OF MINIMIZATION OF PEOPLE’S NAMES BASED ON A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIAN, RUSSIAN AND ENGLISH NAMES
Гергана Пенчева-Апостолова Мария Багашева-Колева

(изтегляния 647 от 22.11.2017 г.)

Праславянские *къlваsъ (материальi для реконструкции)
Вiктор Шульгач

(изтегляния 526 от 22.11.2017 г.)

NUMELE DE TRUPE HEAVY METAL DIN BULGARIA ŞI ROMÂNIA
Алина Бугешу

(изтегляния 4906 от 22.11.2017 г.)

ROMANIAN-ITALIAN RELATIONS REFLECTED IN THE ONOMASTICS OF ROMANIAN PUBLIC SPACE
Аделина Емилия Михали

(изтегляния 953 от 22.11.2017 г.)

CHARAKTERYSTYKA JĘZYKOWA NAZW G²AZÓW NARZUTOWYCH I ICH ZWIąZEK Z KULTURą
Мирослава Свитала-Чеда

(изтегляния 595 от 22.11.2017 г.)

Интересна книга за селищата от Еленска околия
Пело Михайлов

(изтегляния 843 от 22.11.2017 г.)