Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2018 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 5 от 9.10.2020 г.)

М-повторенията в българската реч
Велин Петров Стоян Буров
(изтегляния 1 от 12.10.2020 г.)

Eхо-въпросите като средство за пренасочване на отговора
Венера Димитрова
(изтегляния 1 от 12.10.2020 г.)

Сладки ли са "сладките" думи?
Анита Тодоранова
(изтегляния 1 от 12.10.2020 г.)

Бизнесетикетът и етиката при устното делово общуване
Стоянка Мицева
(изтегляния 1 от 12.10.2020 г.)

Концептът глупост в българската картина на света
Мария Илиева
(изтегляния 1 от 13.10.2020 г.)

Към въпроса за употребата на каузативни глаголи в интернет
Теодора Рабовянова
(изтегляния 1 от 13.10.2020 г.)

За интонационния контур на подчинените подложни изречения
Владислав Маринов
(изтегляния 1 от 13.10.2020 г.)

Глаголи от свършен вид в сегашно повторително време
Елица Топалова
(изтегляния 1 от 13.10.2020 г.)

За някои функции на клитиката си в разговорната реч
Верка Сашева
(изтегляния 1 от 13.10.2020 г.)

Информация за авторите
(изтегляния 1 от 13.10.2020 г.)