Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2018 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 333 от 9.10.2020 г.)

М-повторенията в българската реч
Стоян Буров Велин Петров

(изтегляния 702 от 12.10.2020 г.)

Eхо-въпросите като средство за пренасочване на отговора
Венера Димитрова

(изтегляния 355 от 12.10.2020 г.)

Сладки ли са "сладките" думи?
Анита Тодоранова

(изтегляния 389 от 12.10.2020 г.)

Бизнесетикетът и етиката при устното делово общуване
Стоянка Мицева

(изтегляния 395 от 12.10.2020 г.)

Концептът глупост в българската картина на света
Мария Илиева

(изтегляния 414 от 13.10.2020 г.)

Към въпроса за употребата на каузативни глаголи в интернет
Теодора Рабовянова

(изтегляния 355 от 13.10.2020 г.)

Страдателният залог в устната реч
Марина Джонова

(изтегляния 336 от 13.10.2020 г.)

За интонационния контур на подчинените подложни изречения
Владислав Маринов

(изтегляния 331 от 13.10.2020 г.)

Глаголи от свършен вид в сегашно повторително време
Елица Топалова

(изтегляния 266 от 13.10.2020 г.)

За някои функции на клитиката СИ в разговорната реч
Верка Сашева

(изтегляния 317 от 13.10.2020 г.)

Информация за авторите

(изтегляния 324 от 5.11.2020 г.)

Contents

(изтегляния 217 от 5.11.2020 г.)

About the Authors in the Issue

(изтегляния 171 от 2.9.2021 г.)