СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Амбивалентният характер на политическата коректност и медиите


Автори:
Иво Инджов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 74-91

Резюме:

Имигрантската вълна постави на изпитание параметрите на мултикултурните общества и предизвика отново дебати около концепцията за „политическата коректност“, която е рожба на мултикултурализма. Настоящата статия се занимава основно с медийните измерения на политическата коректност – система от правила за определен тип социално поведение, вкл. чрез използвания език, чиято основна идея е хората да не бъдат обиждани и незачитани въз онова на техния етнос, религия, пол и др. Прегледът на социокултурните и политически обстоятелства за възникването на политическата коректност, еволюцията в нейните практики и проявите й в различни общества потвърждават първоначалната хипотеза за амбивалентния й характер. Изводът е, че журналистите трябва да използват политически коректен език, но без да абсолютизират неговите „правила“.


Ключови думи:

политическа коректност, журналистическа етика, медии, мултикултурализъм, неолиберализъм, роми

Изтегляне


701 изтегляния от 30.6.2016 г.