СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2010 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 615 от 26.2.2018 г.)

Спомен за учителя
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 701 от 26.2.2018 г.)

Николай Ковачев - учителят в неучителното време на 2009 г.
Тодор Балкански

(изтегляния 558 от 26.2.2018 г.)

Проф. Николай Ковачев в моите спомени
Рашка Йосифова

(изтегляния 526 от 26.2.2018 г.)

С пламъка на родолюбието
Марин Ковачев

(изтегляния 595 от 26.2.2018 г.)

Схiднослобожанськi дiалектнi риси в украiнських прiзвищах
К. Д. Глуховцева I. О. Нiколаенко

(изтегляния 551 от 26.2.2018 г.)

Проф. Николай Ковачев - педагогът и ученият
Анастасия Петрова

(изтегляния 534 от 26.2.2018 г.)

Спомен за колегата и учения
Тодор Овчаров

(изтегляния 542 от 26.2.2018 г.)

Един по-цветен спомен за Проф. Н. Ковачев
Христина Станева

(изтегляния 523 от 26.2.2018 г.)

О вариативности имен балтийских исторических персонажей
Анжелика Дубасова

(изтегляния 585 от 26.2.2018 г.)

Ономастические исследования в Казахстане
Гульмира Мадиева

(изтегляния 1561 от 26.2.2018 г.)

Типология на българските и словашките фамилни имена със сложна основа
Мария Ангелова-Атанасова Maria Košková

(изтегляния 595 от 26.2.2018 г.)

Nowadays Christian Names in Romania and Bulgaria
Iustina Burci

(изтегляния 1184 от 26.2.2018 г.)

On Romanian Political Nicknames
Alina Gioroceanu

(изтегляния 773 от 26.2.2018 г.)

Към съвременните двойни лични собствени имена
Ваня Кръстанова Петя Карамфилова

(изтегляния 3103 от 26.2.2018 г.)

За произхода на 60 фамилни имена
Людвиг Селимски

(изтегляния 1250 от 26.2.2018 г.)

За имената на българите в Бесарабия
Кирил Цанков

(изтегляния 490 от 26.2.2018 г.)

Заметки по старобелорусской антропоними
Вiктор Шульгач

(изтегляния 734 от 26.2.2018 г.)

Троян, Траянов вал, Траянови врата
Тодор Балкански

(изтегляния 560 от 26.2.2018 г.)

Географските имена в Ловешка област
Николай Ковачев

(изтегляния 2709 от 27.2.2018 г.)

Списък на населените места като извори за ойконимията
Пело Михайлов

(изтегляния 2338 от 27.2.2018 г.)

Старини в землището на село Шемшево
Тодор Овчаров

(изтегляния 817 от 27.2.2018 г.)

Беджене, един реликтов етноним
Цвета Райчевска

(изтегляния 985 от 27.2.2018 г.)

Субстцентричната система на езика
Станьо Георгиев

(изтегляния 568 от 27.2.2018 г.)

Качествена редукция в книжовно-разговорната реч
Рашка Йосифова

(изтегляния 1775 от 28.2.2018 г.)

Ръсова билка: Към етимологията на бълг. "ръсов"
Любор Кралик

(изтегляния 593 от 28.2.2018 г.)

Язьiк и социальная вариативность
Д. С. Мухтар

(изтегляния 512 от 28.2.2018 г.)

Речник на говора на кримските българи
Марияна Парзулова

(изтегляния 535 от 28.2.2018 г.)

Именен показалец

(изтегляния 686 от 28.2.2018 г.)

Топонимичен показалец

(изтегляния 448 от 28.2.2018 г.)

Личноименен показалец

(изтегляния 415 от 28.2.2018 г.)