СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: За разграничаването на сказуемното име от сказуемното определение


Автори:
Иван Недев

Страници: 259-271

Резюме:

В статията се прави преглед на съществуващите постановки относно същността на съставното именно сказуемо и на съчетанията от глаголно сказуемо и сказуемно определение. Тъй като при тях съществуват някои противоречия, тук се предлага съчетанията от тъй наречените глаголи с „отслабено“ или с „избледняло“ лексикално значение и име, което разкрива признак на предмета, назован от подлога, да се „извадят“ от понятието „съставно именно сказуемо“ и да се включат в понятието „съчетание от глаголно сказуемо и сказуемно определение“. Така съставно именно сказуемо ще има само при съчетанията от форма на глагола съм (респ. на неговите синоними бъда, бивам, представлявам, съставлявам и явявам се) и име, което означава признак на предмета, назован от подлога на изречението. Във всички останали случаи, при които е налице глаголна форма и име, което означава признак на предмета, назован от подлога на изречението, налице е глаголно сказуемо и сказуемно определение, което е второстепенна част на изречението.


Ключови думи:

сказуемно име, съставно именно сказуемо, сказуемно определение, форми на глагола съм

Изтегляне


62 изтегляния от 24.12.2019 г.