СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: За феномена „нелегитимен говорещ“ и съгласуването на време и наклонение в българския език


Автори:
Красимир Кабакчиев

Страници: 272-281

Резюме:

Анализът на изречения в българския език, участващи в семантико-синтактичната схема X каза, че [съдържание на че], във втората част на които присъстват глаголни форми от всичките девет времена на българската темпорална система, показва, че пет от така получените типове изречения са неграматични, а четири са граматични. Неграматичността в основните случаи – при аорист и имперфект, които са свидетелски форми, се дължи на феномена „нелегитимен говорещ“ (англ. ghost speaker, speaker ghosting), разкрит от автора в предишни публикации. Неграматичността при бъдеще в миналото и плусквамперфект се дължи на това, че глаголните форми в тях са с неотменимо съдържание, а не на това, че тези форми са свидетелски, както твърдят някои автори. Основният извод в работата е, че в българския език е налице съгласуване на време и наклонение в противовес на досегашните представи в българските граматики и изобщо в българското езикознание.


Ключови думи:

нелегитимен говорещ, съгласуване на време и наклонение, свидетелски и преизказни форми, отменимо и неотменимо съдържание

Изтегляне


57 изтегляния от 24.12.2019 г.