СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Опит за систематизиране на един тип устойчиви глаголно-именни словосъчетания в българския език


Автори:
Рада Василева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 282-290

Резюме:

В статията се разглеждат устойчиви глаголно-именни словосъчетания от вида давам отговор, влизам в преговори. Изхожда се от тезата, че името в словосъчетанието няма статуса на аргумент и валентните свойства са разпределени между конституентите на фразата. Описват се специфичните свойства на конструкциите, които ги обединяват в самостоятелна група и се прави предложение за класификацията им.


Ключови думи:

български език, глаголно-именни словосъчетания, валентни отношения

Изтегляне


178 изтегляния от 24.12.2019 г.